Aandelen niet Kopen maar Huren + Aandelenopties
Corruptie bij Bank Labouchere, Dexia Bank, SpigtHoff, AFM en hof A'dam
 
 
 

U kunt hieronder nuttige documenten downloaden


HUREN in plaats van kopen van de feitelijk verworven aandelen

Zeer goedkope (combinaties van) aandelen-opties (knollen), verkopen als hele dure aandelen (voor citroenen)

Aandelen-opties, gecombineerd met huren in plaats van kopen van aandelen, zonder betalen van een koopsom voor aandelen

Van grote institutionele beleggers GEHUURDE AANDELEN om aan toekomstige leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat de economische eigendom van de aandelen is verkregen.

Met Investment-Banks in het groot afgesloten AANDELENOPTIES om koerswinst in geld te maken, of om aandelen te kopen tegen de eerder afgesproken lagere uitoefenprijs, terwijl de actuele beurskoers dan hoger is dan die uitoefenprijs.


Aankoop aandelen direct na ontvangst inschrijfformulier, nog voor opmaken contract

Aandelen-lease

Aandeel= Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten geeft met betrekking tot een vennootschap, waarvan de belangrijkste zijn: stemrecht en betaling van dividend.

Lease = Lease of leasing is een vorm van krediet, waarbij de kredietverstrekker of lessor een goed aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste (rente)vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer of lessee.

De aandelenlease werd in de periode 1991 - 2003 aangeboden aan de niet-professionele consumenten, met als boodschap, dat de banken aan u geld uitlenen, om met dat geld onmiddellijk aandelen aan te kopen aan de beurs van Amsterdam, met dan het voornemen die aandelen later met winst te verkopen.

In alle folders en contracten werd door de banken beloofd en opgeschreven: aankopen met lening van aandelen, direct na ontvangst inschrijfformulier. Datum van aankoop aandelen is steeds vermeld in alle contracten, en die datum is steeds een paar dagen voor datum van het contract.

Alle folders en contracten zeggen dat de banken de aandelen kopen, niet dat de banken de aandelen huren. Alle folders en contracten zeggen dat de banken de aandelen onmiddellijk zullen kopen, niet dat de banken ze alleen kopen als u veel later (tegen einde contract) daadwerkelijk om uitlevering vraagt van de aandelen.

In alle contracten wordt de aankoopdatum ook vermeld, en die is steeds een paar dagen eerder dan de datum van het contract.

Diverse folders over aandelenlease vindt u hier; lees en oordeel zelf:

https://www.platformaandelenlease.nl/brochures_folders/brochures_folders.htm

Alle door Labouchere/Dexia verkochte typen effectenleaseovereenkomsten.pdf 1

Alle door Labouchere/Dexia verkochte typen effectenleaseovereenkomsten.pdf 2

Alle door Labouchere/Dexia verkochte typen effectenleaseovereenkomsten.pdf 3


DOCUMENTEN DOWNLOADEN:


 Prof. A.A. (Ton) DERKSEN: rapport 'DEXIA: Kopen of lenen', 8 november 2018. pdf

'Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogstwaarschijnlijk.'.

APPENDIX I: INGELEENDE WAARDEPAPIEREN. pdf

APPENDIX II Huurverplichtingen. pdf


AFM-rapport 9 november 2006: Kopen aandelen niet vastgesteld, vraag IN-lenen aandelen niet beantwoord.pdf

Uittreksel WCAM-beschikking Hof A'dam kamer Cortenraad: 'Feitelijke Verwerving aandelen', dat is vaststellen van de 'levering' niet van de 'koop / titel'..pdf

Ex-medewerkers van Bank Labouchere en van Dexia Bank: Aandelen-aankopen vervangen door optieconstructies.pdf


Als je een auto huurt, betaalt je een huursom en geen koopsom, en de auto geef je aan het einde van de huurperiode terug aan de verhuurder.

Zo is het ook met gehuurde aandelen.

Je betaalt een huursom maar geen koopsom, en het aandeel geef je aan het einde van de huurperiode terug aan de verhuurder.

Een papieren lening om aandelen te kopen wordt dan niet gebruikt, want de aandelen zijn gehuurd en niet gekocht.  Aan het eind van de huurperiode geef je de aandelen terug aan de verhuurder van de aandelen. Er is dus geen koop en geen verkoop van de aandelen geweest, laat staan een verkoop tegen een lagere koers dan een aankoopkoers. Iets dat niet is gekocht, kan niet met verlies worden verkocht. Dat begrijpen kinderen vanaf 6 jaar al.

Maar medewerkers van Stichting AFM en van DNB N.V. hebben zeer grote moeite met dat inzicht. Ook het gerechtshof Amsterdam - vol met ex-advocaten van grote advocatenkantoren - heeft zeer grote moeite met dat inzicht. En een mr De Waal bij de rechtbank Amsterdam kan maar geen goesting in het inzicht krijgen.

Uit de inhoud van de jaarverslagen / jaarrekeningen met de toelichtingen van Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland wordt - zelfs na vluchtig lezen al - voldoende aannemelijk, dat de Aandelenlease-Aandelen zijn Gehuurd en niet Gekocht.

De papieren lening is dus in het geheel niet gebruikt voor aankoop van aandelen.

Die papieren leningen en de 'restschulden' zijn dus bedrieglijk verzonnen door de banken, steeds met hulp van door en door corrupte 'notabelen'.

Reken maar dat Nederland corrupt is. Daarbij is dan mede sprake van wat wel is gaan heten 'netwerk-corruptie', waarbij lieden binnen verschillende legale maatschappelijke structuren en instituties, in bewuste en nauwe samenwerking corrupt crimineel gedrag van anderen (helpen) faciliteren, dat aanzienlijke maatschappelijke schade veroorzaakt bij vele, merendeels zwakkere partijen, die niet of in onvoldoende mate in staat zijn zich zelfstandig te weren tegen inbreuken of aanvallen door die lieden.

Toezicht op het effectenverkeer, Brief van Gerrit Z. van 20 maart 1997.pdf

Pagina 5:

'Ten tijde van de kwesties NBC en REH (1989–1993) was de STE een
organisatie met een zeer bescheiden bezetting en was de (politiek
gesteunde) filosofie sterk op zelfregulering (met marginaal toezicht door
de STE) georiënteerd. Inmiddels zijn in het wettelijk kader en in de
organisatie van het toezicht in het effectenverkeer belangrijke wijzigingen
aangebracht.
De directe aanleiding om de bakens te verzetten werd gevormd door de
voortschrijdende internationalisering in het effectenverkeer en de
daarmee samenhangende toenemende mogelijkheden tot onoirbare
praktijken alsmede de verharding van de handel.'

(onoirbare = criminele)

Profiteren van fraude: de glijdende schaal van onrechtmatig naar ongerechtvaardigd.pdf


DE SPOREN VAN HUREN AANDELEN EN AANSCHAF AANDELENOPTIES IN DE JAARREKENINGEN VAN BANKEN LABOUCHERE EN DEXIA

Van grote institutionele beleggers GEHUURDE AANDELEN om aan toekomstige leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat de economische eigendom van die aandelen is verkregen door (Bank) Labouchere en Dexia Bank.

Met Investment-Banks in het groot afgesloten AANDELENOPTIES om koerswinst in geld te maken, of om aandelen te kopen tegen de eerder afgesproken lagere uitoefenprijs, terwijl de actuele beurskoers dan hoger is dan die uitoefenprijs.


Bank Labouchere en DexiaBank: Huurverplichtingen geleende / gehuurde waardepapieren 1994 - 2006. pdf

Gehuurde / geleende, geleverde en feitelijk verworven aandelen.pdf

HEDGE: gehuurde aandelen + otc opties: effectenlease / aandelenlease.pdf

 

Lenen aandelen (gratis), huren aandelen (kost weinig) of kopen aandelen (duur)

Lenen is in de regel gratis. Huren is 'lenen' tegen vergoeding. Maar of het nu huren of lenen is, de aandelen worden op enig moment terug gegeven aan de uitlener / verhuurder. Koop en latere verkoop (tegen lagere koers dan aankoopkoers) zijn dan niet aan de orde (geweest).


Restschulden, inclusief boete-rente: het dominante maar bedrieglijke verhaal van Aegon's Bank Labouchere N.V., Dexia Bank Nederland, en Fortis' Groeivermogen:


"Wij hebben u op papier veel geld geleend. Met dat geld zijn vrijwel onmiddellijk na ontvangst van het inschrijfformulier (de eerste tranche) aandelen aangekocht aan de beurs, bij tranche-producten gecombineerd met onderhandse Termijncontracten voor aankoop van de volgende tranches na 1 en 2 jaar.

De aandelenkoersen zijn enorm gedaald !

De aandelen zijn later tegen flink lagere koersen dan de aankoopkoersen weer verkocht.

De lagere verkoopopbrengst van de aandelen was niet genoeg om de gehele aan u ter beschikking gestelde lening af te betalen. Het restant van de lening moet u nog aan ons betalen. Dat restant noemen wij een 'restschuld', en die moet u aan ons betalen, vermeerderd met de bedongen of wettelijke rente. Indien wij wegens wanbetaling het contract hebben moeten stoppen, moet u ook nog een boeterente betalen over het restant van de minimale looptijd van het contract.

En bijna al uw schulden hebben wij verkocht aan trust-boeren, en die gaan u allen tot de laatste cent uitkleden, met behulp van deurwaarders waarvan velen maar niet allen onnodige / voorzienbaar niet-effectieve executiemiddelen inzetten om hun verdienmodel te laten werken."


Nogmaals: Als je een auto huurt betaal je geen koopsom maar enkel een huurprijs. Als je een aandeel huurt betaal je geen koopsom maar enkel een huurprijs.


Rapport Prof. dr. A.A. Derksen van 19 augustus 2018:

"Dexia: Kopen of lenen?".pdf

'Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogstwaarschijnlijk.'.


Hoog tijd voor een Neutraal Herstelkader Effectenlease!

En het staat gewoon in het jaarverslag 2000 van (Bank) Labouchere N.V.:

Extern callcenter Vero Sales B.V. en haar individuele medewerkers hadden geen vergunning, maar dan toch ongeveer 180.000 keer een - onbevoegd - gegeven Mondeling advies of aanprijzing ... zodat klanten een op hun financiele positie afgestemd advies kunnen krijgen.pdf


Negatief koersverloop als noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor ontstaan en bestaan van 'restschulden'

De hoogste koers van de AEX tot nu toe is bereikt op 4 september 2000: 703,18 punten. Anderhalf jaar later, op 12 maart 2003, sloot de beurs op een schamele 218,44 punten. Een verlies van bijna 70% van de beurswaarde. Ofwel: wie in september 2000 een 'mandje' van 1000 euro AEX-aandelen had gekocht, had een strop van 700 euro, althans, indien aandelen daadwerkelijk zijn aangekocht en later tegen een lagere koers verkocht. Huren is geen kopen. Koop breekt geen huur.


Corruptie (en machtsbederf)

“Corruptie is het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie schaadt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie. Corruptie kan vele gedaanten aannemen en in verschillende culturen en landen voor uiteenlopende problemen zorgen. ”

"Deze ruime definitie is bewust gekozen, omdat corruptie vele gedaanten aan kan nemen en in verschillende culturen en landen voor uiteenlopende problemen kan zorgen. Maar steeds komt het erop neer dat een grote hoeveelheid mensen lijdt omdat één persoon of een (relatief) kleine groep personen zichzelf wil verrijken ten koste van de maatschappij en dus de medemens.".

(Bron: Transparency International)

Nederland is niet vrij van (netwerk)corruptie en machtsbederf.


Rechtsherstel van schade en vergelding van strafwaardig onrecht

Maar Nederland is ook niet vrij van mensen, die bereid en in staat zijn daar wat tegen te doen, daaronder begrepen het voeren van buitengewoon intensief normoverdragende gesprekken met de bedenkers, uitvoerders en verhullers -de daders- van deze corrupte, criminele streken.

Of de dreiging nu vanuit het buitenland komt, of vanuit binnen Nederland, deze criminelen 'met stropdas' - wittenboordencriminelen en wittenbefcriminelen -moeten wel kunnen worden aangesproken op hun misdaden tegen een groot deel der bevolking.

Wat is een gepaste straf en maatregel, desnoods vanwege particulier initiatief toegepast, voor lieden, in de breedste zin des woord betrokken bij roven van ongeveer 9.000 miljoen gulden van het Nederlandse Volk?

Bedenkers, uitvoerders en verhullers, er rest u nog een schuld - hierna te noemen: 'de niet-fictieve restschuld' - aan de samenleving, die nog moet worden ingelost!

Bewust betrokken (geweest) bij innen van niet-bestaande restschulden op niet bestaande leningen?

U bent erbij!

Uitgangspunten: Eerste Boek Titel V. Deelneming aan strafbare feiten

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-09-19#BoekEerste_TiteldeelVDeelnemers:


http://www.hoffadvocaten.nl/jacob-cornegoor/  

http://www.wendelgelst.nl/

https://www.yur.nl/mensen/mr-p-c-m-patrique-ouwens/

https://hklaw.nl/advocaten/

Onze Jos uit Raalte:  https://twitter.com/managementscope/status/317191473705664512


https://twitter.com/managementscope/status/317191473705664512

Rechtsherstel: 4 miljard + wettelijke rente, minus opbrengsten otc-opties + wettelijke rente

8.000.000.000 a 9.000.000.000 gulden / 4 miljard EURO, vermeerderd met - gemiddeld - 15 jaar wettelijke rente, minus opbrengsten wegens 'dividenden' en winsten op de OTC-opties, vermeerderd met de wettelijke rente, met verwijderen en verwijderd houden BKR-registraties.

De collectieve vorderingen, die de bevolking heeft op de Aegon-groep en de Fortis-groep (Fortis door fusie thans ABN AMRO Bank N.V..)


Economische eigendom van aandelen bij uit-leners / verhuurders gebleven

Bij wie is en blijft de economische eigendom indien aandelen niet zijn aangekocht maar zijn gehuurd / geleend  ? .pdf


"Een vierde reden om aandelen in te lenen is het afdekken van risico's bij derivatentransacties, zoals optiecontracten en equity swaps."


Het wordt nog maar eens herhaald:

"Een vierde reden om aandelen in te lenen is het afdekken van risico's bij derivatentransacties, zoals optiecontracten en equity swaps."


En voor hen die echt helemaal nieuw zijn in deze materie, nogmaals:

"Een vierde reden om aandelen in te lenen is het afdekken van risico's bij derivatentransacties, zoals optiecontracten en equity swaps."


En voor het lezen van (oudere) jaarrekeningen heb je echt geen vergrootglas nodig, hoogstens een leesbril, Arthur!


Vereniging Consument & Geldzaken zegt: Zwendel!

Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog, en staatsdoofpotten .pdf


Titel en levering; goederenrecht als gesloten stelsel

In juridische zin bestaat een wereld van verschil tussen 'levering' en 'titel'. De 'levering' is het verplaatsen van aandelen, de 'titel' het contract voor lenen, huren of kopen van aandelen.

Houd hierna bij het lezen van de tekst en documenten de woordjes KOPEN, LEVEREN, FEITELIJKE VERWERVING, BIJSCHRIJVEN en GEREGISTREERD goed uit elkaar.

Die woordjes hebben ieder een andere betekenis, maar zijn door, door en door corrupte 'notabelen' in een woordenbrij misleidend-uitwisselbaar ingezet om de bevolking te bedriegen om een miljarden-fraude te helpen faciliteren en verhullen.

Artikel 3:84 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: 'Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken'.

Om de (economische) eigendom van een aandeel over te dragen, heb je dan nodig, een levering (artikel 17 Wet Giraal effectenverkeer), krachtens een koopovereenkomst, terwijl de persoon die de overeenkomst sluit bevoegd is dat te doen.


Je kunt niet meer rechten overdragen dan je zelf hebt.

Als je als bank de economische eigendom van aandelen NIET hebt verkregen, kun je deze economische eigendom NIET overdragen aan ongeveer 650.000 consumenten.

Bij een huur- of leenovereenkomst van aandelen wordt de economische eigendom niet overgedragen. Koerswinst en -verlies blijven bij de uit-lener / de ver-huurder van de aandelen.

Ook in-geleende / gehuurde aandelen worden 'geleverd', worden ook 'bijgeschreven' op effectenrekeningen, en die in-geleende / gehuurde aandelen worden ook 'feitelijk verworven', maar die gehuurde aandelen zijn niet aangekocht, dus zonder gebruik- en verplaatsen van een geldlening.

 

Criminelen met witte boord en witte bef

Crimineel arglistig wisselen, van het woordje 'kopen / aangekocht' (titel), naar het woordje 'verwerven / verwerving / verworven' (levering).

Criminelen met witte boord en witte bef bij directie Dexia Bank Nederland (Ben K.), Jacob C. van SpigtHoff, stichting AFM en gerechtshof A'dam kamer Cortenraad:


'niet aangekocht' (titel) wordt subtiel gewijzigd in 'als zou Dexia in goederechtelijke zin de aandelen niet hebben verkregen' (levering):

Verwerven / verkrijgen van aandelen, dat is iets anders dan KOPEN van aandelen, want INGELEENDE aandelen worden ook feitelijk verworven en verkregen; woordspelletjes van advocaat Jacob C., in opdracht van Dexia Bank Nederland..pdf

 

'aangekocht' (titel) wordt subtiel gewijzigd in 'verworven' en 'de feitelijke verwerving' (levering):

Woordspelletjes van 'magistraat' Wouter C. en kornuiten, 'verworven (de levering) en behouden' en 'feitelijke verwerving' (de levering),  dat is niet het zelfde als 'aangekocht (de titel) en behouden'; Corruptie binnen de rechterlijke macht? Of weten die domoren echt het verschil niet tussen LEVERING en TITEL van levering? Ik denk het eerste, helaas!..pdf


En de rol van ons aller Stichting AFM, held van Het Volk de betrokken financiële instellingen, reeds lang verenigd in o.m. de Nederlandse  Vereniging van Banken (opgericht 1989), College van Overleg van de gezamenlijke banken (1971), en de Nederlandse Bankiersvereniging (1949).

Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren..pdf

YouTube: Arthur D.: 'Dus dat ... doen we ook wat aan.' 


Overigens is het heel informatief, indien u dit interview met Arthur D. vanaf het begin bekijkt en beluistert:  https://youtu.be/txrAOqK8vNA . Ex-directeur BVD, ex-directeur AFM en op dat moment 'regeringscommissaris' bij Aegon N.V.. Wel kritisch blijven over deze VVD-meneer, met aan uzelf stellen van de vraag, wiens belangen deze VVD-meneer (in hoofdzaak) heeft gediend. Volk, of aandeelhouders? Tipje van de sluier: 'Dus dat ... doen we ook wat aan.'.

Rake quote van Clairy Polak: 'Dan deugen ze toch niet voor hun vak?!'.


Dikke tip van Niccolò Machiavelli in zijn boekje Il Principe:

'Een verstandig vorst dus kan, noch mag zijn woord houden als dit voor hem te nadelig zou worden, en de redenen, die oorzaak waren van de belofte, niet meer bestaan. (...) Hij moet het goede doen wanneer hem dit mogelijk is maar, indien de noodzaak hem daartoe dwingt, niet aarzelen tot het kwade zijn toevlucht te nemen.'


Arglistig Misleidende Woordspelletjes in Abstracto

De 'feitelijk verworven aandelen' kunnen worden Gehuurd van pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen, en de 'feitelijk verworven aandelen' kunnen worden Gekocht aan de beurs.

De levering of feitelijke verwerving van aandelen wordt voorafgegaan door Huren of door Kopen van aandelen. Als je de levering en feitelijke verwerving van aandelen hebt vastgesteld, heb je daarmee nog niet vastgesteld of die levering of feitelijke verwerving van die aandelen is voorafgegaan door Huren van aandelen of door Kopen van aandelen.

Dat moet je dan wel zorgvuldig vaststellen door feiten vast te stellen.

De Stichting AFM stelt de levering en bijschrijving (de feitelijke verwerving) van aandelen vast.

De Stichting AFM kan de voorafgaande aankoop van die feitelijk verworven en geleverde aandelen niet vaststellen. De Stichting AFM zegt dat in haar rapport minimaal zes keer: p. 5, p. 19 (2x) en p.32 (3x).

Extract rapport AFM.pdf

De Stichting AFM wil de vraag of de geleverde/feitelijk verworven aandelen zijn ingeleend - pagina 41 AFM-rapport - niet beantwoorden.

Extract rapport AFM.pdf

Het verplaatsen van de aandelen is vastgesteld, maar de Stichting AFM heeft van Bank Labouchere en Dexia Bank geen bewijsstukken gekregen van een koopcontract.

Wel laat de Stichting AFM de evidente sporen van inlenen / huren van aandelen in de jaarrekeningen van Bank Labouchere en Dexia Bank weg uit het rapport, met klaarblijkelijk opzettelijk onbeantwoord laten van de vraag (p. 41 AFM rapport) of aandelen zijn ingeleend / zijn gehuurd.

Het gerechtshof 'Cortenraad' doet alsof in juridische zin geen verschil is tussen levering (verworven en de feitelijke verwerving) en titel van levering (koop of lenen). Uit de enkele levering van aandelen kun je niet concluderen dat de aandelen zijn gekocht, want ingeleende / gehuurde aandelen worden ook geleverd en daarmee 'feitelijk verworven'.

Extract uitspraak hof Cortenraad.pdf

Bij aankoop aandelen vinden twee transacties plaatst:

1. er wordt een koopsom van koper naar verkoper verplaatst (en daar moet een paper-trail van zijn), en 2. er wordt een aandeel van verkoper naar koper verplaats. Er wordt dus bij aankopen aandelen, met de lening een koopsom betaald en verplaatst, en daarvan moeten dan bewijsstukken bestaan. Geen bewijs? Geen geldtransactie!

Bij inlenen aandelen vindt slechts één transactie plaatst: er wordt een aandeel van uitlener naar in-lener verplaats, die het aandeel later zal teruggeven. Er wordt geen koopsom betaald en verplaatst van koper naar verkoper, want er is geen koop.

Indien de aandelen zijn ingeleend / gehuurd, kan dus geen restschuld bestaan op de lening, want de lening is helemaal niet gebruikt en niet uitbetaald / verplaatst.

De (vooruitbetaalde) 'rente' en 'aflossingen', waren dan ook onterecht, onrechtmatig en wederrechtelijk.


Het overzicht van Euroclear van 17 november 2005

Zoek de koersen op 31 december 2001 eens op, van de aandelen die je net in het  Overzicht van Euroclear (pagina 6 van deze PDF).pdf  van 17 november 2005 hebt zien staan. Op dat overzicht staan de aandelenposities van Dexia Securities Services (DSS) op 31 december 2001 genoemd.

Dexia Bank Nederland heeft haar advocaat Jacob C. dit Euroclear - overzicht laten overleggen als bewijsstuk Bijlage F, bij productie 23 van het op 18 november 2005 door advocaat Jacob C. van SpigtHoff ondertekende / ingediende verzoekschrift tot algemeen verbindend verklaring van de WCAM-Duisenbergregeling.

Dexia Securities Services heette eerder CDC Labouchere Securities Services.

Maar Dexia Securities Services  (daarvoor dus genaamd CDC Labouchere Securities Services) is op dat moment, namelijk tot 2 januari 2006, in handen van twee partijen, te weten i) DSS, en ii) CDC IXIS te Frankrijk,  pagina 32 (pdf p. 29) jaarverslag Labouchere 2000.pdf - die ieder hun effecten lieten bewaren bij die joint-venture DSS / CDC. Dan moet dus worden beoordeeld wie wat toekomt.

Blijkens de informatie uit het handelsregister, heeft DSS sinds 10 december 1998, de datum van oprichting, als bedrijfsomschrijving mede 'het bewaren en uitlenen' van effecten. Het woord 'effecten' is een verzamelbegrip, zoals b.v. 'meubels'. Aandelen behoren ook tot de groep van effecten.

Terzijde: wist u dat Dexia Bank Nederland N.V. (is het oude Kempen & Co. N.V.) tot december 2003 een joint venture was van ten minste twee partijen? Dat blijkt uit het handelsregister. Het mantra, dat Aegon N.V. haar aandelen van (Bank) Labouchere NV. in augustus 2000 allemaal heeft verkocht aan de Dexia - groep, dat is niet waar. De ge-ussurpeerde muntjes zijn dus in ten minste twee verschillende zakken verdwenen.


Rappel: Lenen aandelen (gratis), huren aandelen (kost weinig) of kopen aandelen (duur)?

Lenen is in de regel gratis. Huren is 'lenen' tegen vergoeding. Maar of het nu huren of lenen is, de aandelen worden op enig moment terug gegeven aan de uitlener / verhuurder. Koop en latere verkoop (tegen lagere koers dan aankoopkoers) zijn dan niet aan de orde (geweest).


De voor pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen in bewaring genomen aandelen, worden door (Bank) Labouchere en Dexia Bank gehuurd, om vervolgens door te verhuren aan de consumenten.

Jacob C. (SpigtHoff advocaten) heeft namens Dexia Bank Nederland N.V. (Ben K. te Dordrecht) dat EUROCLEAR - overzicht overgelegd bij het verzoekschrift, om 'aan te tonen dat' Bank Labouchere en Dexia Bank de aandelen hebben 'aangekocht'.

Wie goed leest, ziet dat enkel wordt aangetoond dat aandelen 'aanwezig' zijn op de rekeningen die DSS aanhoudt bij Euroclear.

'geregistreerd' noemen Dexia Bank / Jacob C. dat. 'feitelijke verwerving' noemt gerechtshof A'dam kamer 'Cortenraad' dat.

Het toon niet meer aan, dan dat Banken Labouchere en Dexia geleende / gehuurde aandelen in de kast / girale kluis hebben liggen.

De relevante vraag is dan, of die aandelen die in de kast / girale kluis liggen, of die aandelen ook daadwerkelijk zijn aangekocht, want in de jaarrekeningen van Dexia Bank staat, dat de ingeleende aandelen nu juist zien op dat Dexia Securities Services.pdf, en daarvan legt Bank Labouchere / Dexia Bank een 'bewijsstuk' over met de aantallen aanwezige aandelen, met dan de suggestie dat daarmee de aankoop is aangetoond. Maar, er blijkt evident enkel van ingeleende aandelen, waarvoor huur wordt betaald.

Feitelijk laten Banken Labouchere en Dexia dus zien, dat het om ingeleende / gehuurde aandelen gaat.

Aangkocht is dus toch ingeleend.pdf

De voor pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen - in jargon: institutionele beleggers - in bewaring genomen aandelen, worden door (Bank) Labouchere en Dexia Bank van die institutionele beleggers gehuurd, om vervolgens door te verhuren aan de consumenten.

Huren is geen kopen.


Als je een auto huurt, betaal je toch geen koopprijs, maar enkel een huurprijs?!

Ingeleende / gehuurde aandelen worden ook niet gekocht. Dan wordt ook geen koopprijs betaald. Als geen koopprijs is betaald, is een lening om te kopen ook niet gebruikt. Als een lening niet is gebruikt, bestaat geen schuld of restschuld op die lening.


Terug naar de aandelenkoersen

Vermenigvuldig die aandelenkoersen, met het aantal aandelen, vermeld op dat overzicht van Euroclear. Tel alle verkregen geldbedragen bij elkaar op. Vergelijk het verkregen totaal (miljarden), met de cijfers (miljarden) ingeleend en uitgeleend voor het jaar 2001, vermeld op pagina 43 van de jaarrekening Dexia Bank Nederland 2002.


De Koersen van 31 december 2001

ABN ANRO HOLDING EUR 18,09, AEGON AAND EUR 30,40, AHOLD. KON. AAND EUR 32,68, ING GROEP CERT. EUR 28,64, KONINKLIJKE KPN AAND EUR 5,71, KONINKLIJKE NEDERL. PETROLEUM MIJ AAND EUR 56,90


5,3 miljard aan IN-geleende / gehuurde aandelen, is meer dan 4,1 miljard UIT-geleende euro's

In het jaar 2001 is de AEX-index met ongeveer 20% gedaald.

Totaal effecten - waaronder aandelen - in 2001 UIT-geleend / verhuurd volgens jaarrekening Dexia Bank Nederland N.V. 2002 p. 43: EUR 5.316.775.000,00  of 5,3167 miljard EURO.

Totaal effecten - waaronder aandelen - IN-geleend / gehuurd volgens jaarrekening Dexia Bank Nederland N.V. 2002 p. 43: EUR 5.326.356.000 0f 5,3263 miljard EURO


Ingeleend (huren) & uitgeleend (verhuren) en DSS 2001 en 2002..pdf  

Met een ingelegd vermogen portefeuille effectenlease ultimo 2001 van EUR 4,1 miljard..pdf


Op 31 december 2001 a) 5,3263 miljard euro IN-geleende / gehuurde effecten, met b) bij effectenlease - inclusief de certificaten waarbij achter de schermen enkel derivaten en geen aandelen werden aangeschaft - ingelegd vermogen van 4,1 miljard euro.

5,3 miljard is meer dan 4,1 miljard, toch?


De miljoenen huur voor ingeleende, gehuurde waardepapieren, inclusief ingeleende, gehuurde aandelen

De jaarverslagen vermelden huurverplichtingen voortvloeiend uit de langlopende huurovereenkomsten. Deze huurovereenkomsten worden in de jaarrekeningen t/m 2002 meteen na de post "ingeleende en uitgeleende waardepapieren" genoemd. In de jaarrekeningen 2003 en later is er een hele lange lap tekst extra tussen gezet, zodat het minder opvalt.

Het is plausibel dat deze huurovereenkomsten de huur van de ingeleende waardepapieren betreffen. Deze waardepapieren werden dus waarschijnlijk gehuurd.


Jos S. uit Raalte, zoon van een huisvrouw en een 'hoofd ener school'..pdf


Jaar 1995: Dfl. 0,9 miljoen aan betaalde huur voor aandelen (pagina 34 jaarverslag 1994)

Jaar 1996: Dfl. 2,6 miljoen aan betaalde huur voor aandelen (pagina 57 jaarverslag 1995)

Jaar 1997: ??? (jaarverslag 1996 'geconsolideerd' niet beschikbaar bij KvK)

Jaar 1998: Dfl. 1,8 miljoen aan betaalde huur (pagina 46 jaarverslag 1997)

Jaar 1999: Dfl. 2,9 miljoen huur (pagina 32 jaarverslag 1998)

Jaar 2000: Dfl. 2,3 miljoen huur (pagina 18 jaar-REKENING 1999; jaarverslag heeft dubbeltelling)

Jaar 2001: EUR 1,8 miljoen huur (pagina 58 jaarverslag 2000)

Jaar 2002: EUR 8,3 miljoen huur (pagina 61 jaarverslag 2001)

Jaar 2003: EUR 12 miljoen huur (pagina 46 jaarverslag 2002)

Jaar 2004: EUR 6 miljoen huur (pagina 40 jaarverslag 2003)

Jaar 2005: EUR 5 miljoen huur (pagina 36 jaarverslag 2004)

Jaar 2006: EUR 5 miljoen huur (pagina 35 jaarverslag 2005)

 

Labouchere Dexia huurverplichtingen waardepapieren 1994-2006.pdf 

Aandelen geleend - uitgeleend 1992-2009.pdf

 

Derivaten-circus met acrobaat Labouchere-CEO Jos S.


Jaarverslag (Bank) Labouchere 1997 p. 15:

'De aan Legio Lease producten gekoppelde derivatenconstructies worden een-op-een gehedged met gespecialiseerde investment instellingen.'

Jaarrekening 1998 p. 28 van de pdf:

"De embedded optiepositie, zijnde de verplichting richting de leaseclienten, is opgenomen onder de post overige schulden."

Jaarrekening 1998 p. 30 van de pdf:

"Overige schulden 1.514.551   603.970

De in deze balanspost opgenomen embedded optiepositie, welke onderdeel uitmaakt van de effectenleaseproducten, bedraagt fl. 1.316 miljoen (1997: fl. 493,3 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting bij de post 'opties inzake hedging effectenleaseproducten'."

Jaarrekening 2001 p. 71 van de pdf:

"(...) en niet onmiddellijk opeisbare vorderingen uit hoofde van nog niet afgewikkelde effectentransacties."

Jaarrekening 2001 p. 54 jaarrekening:

"De post 'hedgeportefeuille aandelen inzake effectenleaseproducten' is op termijn  verkocht aan de leasecliënten.

De post 'hedgeportefeuille opties inzake effectenleaseproducten' dient deels ter indekking van toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen aan cliënten."


Opmerkelijk:

'nog niet afgewikkelde effectentransacties'

'aandelen op termijn verkocht', en

'toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen'.

Dat wijst allemaal op gedekt short selling van aandelen, ge-hedged met ingeleende / gehuurde aandelen en derivaatovereenkomsten opties.


Opties zijn geen termijncontracten

Voor de volledigheid: opties zijn geen termijncontracten. Bij de laatste verplicht aandelen kopen, bij de eerste niet verplicht aandelen kopen.

En zodra en zolang de aandelenkoersen daalden onder de in de contracten gefingeerde 'aankoop'- koersen van de ingeleende aandelen, was het voor Bank Labouchere ook niet meer nodig om call-opties op aandelen aan te schaffen.

Immers, die call-opties zijn vanuit het perspectief van de banken, de Verzekering / Hedge tegen koersstijging, niet tegen koersdaling. Vanaf september 2000 t/m begin 2005 zijn dus zelfs geen optiepremies meer betaald, want het was simpelweg niet nodig.


Geschreven / verkochte put-opties op aandelen


Die bankmeneertjes en mevrouwtjes, die zouden natuurlijk kunnen gaan roepen, dat met een combi kopen call-optie schrijven/verkopen put-optie is gewerkt, en de op de geschreven put ontvangen optiepremie is gebruikt, om de optiepremie op de gekochte call te betalen: kosten neutraal.

Allemaal leuk en aardig, maar voor een restschuld op een lening blijft gelden, dat een aandeel daadwerkelijk is gekocht en geleverd op grond van de titel koop (dus niet geleverd wegens de titel 'lenen'), en daadwerkelijk een koopsom is betaald EN daadwerkelijk verplaatst naar verkopers, en later tegen een lagere koers dan de aankoopkoers is verkocht.

Dus als er putopties zijn geschreven / verkocht, en die putopties zijn uitgeoefend, dan zal de bevolking graag zien, bewijs van:

1. geschreven putopties met specificatie bepalingen, waaronder o.m. uitoefenprijs, looptijd, Amerikaans of Europees, tussentijds opzegbaar met doorrollen, en fysieke levering of 'cash settlement'

2. daadwerkelijk uitoefenen van die putoptie door tegenpartij, met datum uitoefenen en uitoefenprijs

3. daadwerkelijk aankoop aandelen, met daadwerkelijk betalen en verplaatsen koopsom naar verkopers van aandelen (de koper van de put-optie die heeft uitgeoefend)

4. daadwerkelijk verkopen van aandelen bij regulier of tussentijds einde overeenkomst, met bewijs van Verkoopkoers en van daadwerkelijke geldstromen.


De HEDGE effectenlease / aandelenlease.pdf


Ge-effecticeerde vorderingen.

Wat zijn dat eigenlijk? Zijn dat de certificaten, uitgegeven door Labouchere N.V., slechts tot vergroten van het eigen kapitaal?

'Leningen' rondpompen, en de bij prospectussen aan de klanten beloofde index- en andere opties kopen, met van de klant ontvangen 'rente'. Voor het geval bij de prospectus ook nog de aankoop van enige vastrentende waarde is beloofd, kan worden volstaan met schrijven / verkopen van een putoptie op die vastrentende waarde. Dat levert een te ontvangen premie op. Met de op de geschreven putoptie van de koper ontvangen premie, betaal je dan de premie voor de gekochte calloptie. Dan behoeft de bank zelfs de van de klant ontvangen 'rente' niet meer te gebruiken, en kan de ontvangen 'rente' netto worden toegevoegd aan de omzet / winst.

Labouchere N.V. geeft certificaat (met prospectus) uit. Labouchere N.V. leent geld uit aan dochter Bank Labouchere N.V.. Bank Labouchere N.V. leent geld uit aan consument die certificaat 'aanschaft', en Bank Labouchere stort namens die consument-certificaat-lease-klant, het van Labouchere N.V. geleende geld op het certificaat, waardoor de lening terug is bij Labouchere N.V. op een bankrekening op naam van Labouchere N.V.. Die storting is voor Labouchere N.V.  een nieuwe storting van geld, die opnieuw kan worden uitgeleend.

En nu wordt het echt arglistig en crimineel.

Labouchere N.V. geeft tweede certificaat uit en leent het even daarvoor van Bank Labouchere N.V. terugontvangen geld opnieuw uit aan Bank Labouchere N.V.. Bank Labouchere N.V. leent geld nogmaals uit aan een volgende consument-certificaat-lease-klant, en stort het geld voor tweede maal op tweede certificaat, waardoor het geld wederom terug is bij Labouchere N.V..

Labouchere N.V. geeft derde certificaat uit, geeft vierde ...... geeft 5.000ste certificaat uit.... etc.etc.

QE als perpetuum.

Nota Integriteit Financieel Stelsen 1997.pdf


Certificaatproducten:

Kempen & Co.: Prospectus + vennootschappelijke balansen..pdf

Labouchere NV: Prospectus + vennootschappelijke balansen..pdf

Aegon Bank NV: Prospectus Financiele Bijsluiter balansen beleggingsfonds Aegon Garantiefonds..pdf

Fortis Bank Nederland (Holding) NV:  prospectussen AEX certificaten opties vastrentende waarden vreemde jaarrekeningen en balansen..pdf


AANDELENLEASE

Welk bedrog vond plaats achter de schermen ?

In jargon: 'Gedekt short selling' van aandelen, gecombineerd met aandelenopties, tot 'hedgen' van koersstijgingen. Derivaten aandelen-opties, meer in het bijzonder kopen en/of verkopen van putopties en/of callopties.

Terzijde: Dat is vanuit het perspectief van de aanbieders van 'aandelenlease' de goedkoopste methode, vanuit het perspectief van de consument en maatschappij simpelweg bedrog/oplichting, en nogal duur en maatschappelijk schadelijk, voor micro- en macro-economie.

Terzijde: Wist u dat de vennootschap J.P. Morgan Nederland N.V. een rechtsvoorgangster is geweest van Bank Labouchere N.V.?

U dacht met geleend geld te beleggen, door directe aankoop aan de beurs, van aandelen. Die aankoop zou worden betaald met de lening, waarover u rente moest betalen.

Zo was het door Aegon's Legio Lease, Bank Labouchere, door Dexia Bank Nederland en door Fortis' Groeivermogen in de reclames en contracten aan u beloofd.

In de reclamefolders vertelden Bank Labouchere en Dexia Bank hun klanten keer op keer, dat de aandelen onmiddellijk zouden worden aangekocht aan de beurs, na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Dus nog voordat de klant het latere contract had ondertekend en teruggezonden, werden volgens de banken de aandelen aangekocht aan de beurs. In het contract dat aan de klanten werd toegezonden werd steeds een aankoopdatum van de aandelen / waarden genoemd, die een paar dagen ouder was dan de datum van het door de bank ondertekenen van het contract.

Labouchere en Dexia stelden dus consequent, en stellig en zonder voorbehoud, dat de aandelen reeds waren gekocht, op het moment dat u het definitieve contract met de voorwaarden kreeg toegestuurd.

Wat de banken feitelijk deden, wat ze u natuurlijk niet hebben verteld omdat het bedrog en dus oplichting is, is dat de banken de aandelen in-leenden / huurden zonder te kopen (dus lening niet gebruikt), in combinatie met afsluiten van optieovereenkomsten met grote Investmentbanken. Die optieovereenkomsten sloten de banken af ter dekking van meerdere effectenleasecontracten, meestal tot een totaalbedrag bij aanvang, van 250 miljoen gulden.

Die optieovereenkomst in het groot, die was voor de banken Labouchere en Dexia een soort van verzekering tegen koersstijgingen. Immers, als de aandelenkoersen zouden stijgen, moesten Bank Labouchere en Dexia Bank aan u winst uitkeren.

Immers, als je de economische eigendom van de aandelen niet bezit, moet je op een andere manier winst veilig stellen.

 

Terzijde: Het rendement op aandelen bestaat uit twee onderdelen: Intrinsieke waardestijging van het aandeel en het uitgekeerde deel van de winst, beter bekend als het dividend. Intrinsieke waardestijging ontstaat wanneer de winst worden ingehouden en toegevoegd aan het eigen vermogen. De beurskoers van een aandeel kan stijgen en dalen.


Achter de schermen deden de banken iets heel anders dan aan u beloofd. In gewoon Nederlands heet dat misleiden, strafrechtelijk heet dat oplichten, wat is strafbaar gesteld als misdrijf.

In deze omvang jatten van het volk, dan wordt vergelden strikt noodzakelijk als generaal en/of speciaal preventief middel? Leest u mee, AFM, AIVD en Funtioneel en/of Landelijk Parket?!

In werkelijkheid belegde u met uw eigen geld in relatief goedkope aandelen-call-opties (of middels de combi kopen call-optie met verkopen put-optie, in welk geval zelfs uw eigen geld niet werd gebruikt).

Hoe ging dat in zijn werk, zult u denken. Heel simpel.

Weet u nog? U betaalde ongeveer twee dagen voor de start van het lease-contract de eerste 'rente' en kosten. Of u betaalde alle 'rente' in een keer vooruit, met korting van 10%. En er was de eerste betaling als  'aflossing' op de 'lening'.

Het van u zojuist bij vooruitbetaling ontvangen geld aan 'rente', kosten en 'aflossing' - uw eigen geld  - gebruikten de banken om bij de start van het contract alleen een aandelen-koop-optie te kopen, niet de aandelen zelf. De aandelen werden vervolgens geleend / gehuurd, niet aangekocht; de lening werd dus niet gebruikt als koopsom. De aandelen werden later niet (met verlies) verkocht, maar teruggegeven aan de uitlener / verhuurder.

Een koop-optie op een aandeel:

Het recht - dus niet de plicht ! - om het aandeel desgewenst gedurende een afgesproken periode - Triple Effect en WinstVerDriedubbelaar duurden 3 jaar - te mogen kopen voor de eerder afgesproken prijs.

Hoeveel call-opties kan Bank Labouchere met 4.000 gulden van de klant ontvangen vooruitbetaalde rente kopen ? .pdf

Als de koersen dan stegen gedurende die afgesproken periode, kon de bank het aandeel voor de eerder afgesproken lagere koers kopen, en meteen voor de hogere koers verkopen: winst!

Of de opties waren 'koerswinst contant afrekenen in geld' (in jargon: 'cash-settlement') zonder dat aandelen nog werden gekocht (dus de 'lening' niet gebruikt).

Feitelijk bent u dan gewoon aan het gokken. U zet in -de optiepremie-, en de bank keert uit bij winst; lees: als de koersen van de aandelen zijn gestegen.

De professionals noemen het liever niet 'gokken', maar 'speculeren', want gebaseerd op gewichtige 'analyse' van informatie over markt en aandeel - 'fundamentals', maar de langere termijn laat zien, dat die professionele analisten het gemiddeld niet beter doen dan chimpansees met een aanwijsstok en een bord met daarop namen van aandelen.

Hebzucht en on-gematigdheid veroorzaken veelomvattende wittenboordencriminaliteit en cognitieve dissonantie (reductie).

Die winst werd dan contant aan u uitgekeerd, via de balans van Bank Labouchere en Dexia Bank.

Als de koersen daalden hoefde de bank het aandeel niet te kopen.

Daarom de naam 'optie'. Een recht om eventueel te kopen, en geen plicht te kopen. Bij een koopoptie op een huis, hoeft u het huis toch ook niet te kopen?

Bij dalende koersen hebben de banken de aandelen dus niet gekocht. Dan kunnen ze later ook niet met verlies zijn verkocht. Zeggen dat dat wel is gebeurd, dat heet in gewoon Nederlands liegen / bedrog, in strafrechtelijke termen 'oplichting'.

Indien put-opties op aandelen zijn geschreven door Banken Labouchere en Dexia, die vervolgens zijn uitgeoefend waardoor aandelen daadwerkelijk zijn aangekocht met daadwerkelijk verplaatsen koopsom / geld naar verkopers, graag allesomvattende stukken van overtuiging!

 

Triple Effect / Winstverdriedubbelaar Termijn-constructies? Opties zullen jullie bedoelen, Ben K. en Jacobus C.! .pdf


Jaarrekening 1997 pagina 34, onder het kopje 'Derivaten':

'De onderliggende waarde kan een rente- , valuta- of een aandelenproduct zijn, dan wel een combinatie van deze producten. Transacties in derivaten worden afgesloten uit hoofde van dienstverlening aan klanten (...) ter afdekking van eigen posities.'.

Er zijn dus rente-derivaten, valuta-derivaten, en aandelen-derivaten. Of een combinatie.

Derivaten hebben we in de smaken: opties, futures, forwards en swaps.

Alleen Futures en Forwards zijn TERMIJNCONTRACTEN, Jacob C..

Waar in de jaarrekeningen staan die TERMIJNCONTRACTEN dan, die advocaat Jacob C. noemt bij nr. 38 van Productie 23 bij het Verzoekschrift tot algemeen verbindend verklaring van de WCAM - Duisenberg - fopspeen? Tot en met 2001 enkel OPTIES OP AANDELEN, terwijl de Winstverdriedubelaar / Tripple Effect is verkocht vanaf en inclusief februari 1998. Jaren 2002 - 2005 verwaarloosbare postjes Futures en (OTC) Forwards. .pdf

Advocaat Jacob C. zegt het toch echt: "onderhandse (otc)  termijntransacties".pdf


De optiepremie is door de Banken betaald met de van u ontvangen 'rente', kosten en 'aflossingen', of met de ontvangen premie op een geschreven putoptie. De lening is (dus) helemaal niet gebruikt, en hoogst waarschijnlijk uw geld - de betaalde 'rente', kosten en 'aflossingen' ook niet.

Restschulden op leningen zijn dus bedrieglijk verzonnen door de banken.

Dat is buitengewoon kwaadaardig (en crimineel), vooral het innen van die bedrieglijk verzonnen restschulden, op de schaal waarop dat is gebeurd, en nog steeds gebeurt!

De aandelen die bij de banken in de kasten in de kluis in de kelder lagen met uw naam erop, die aandelen hebben de banken slechts geleend / gehuurd, niet gekocht. Die aandelen werden in-geleend / gehuurd van grote beleggers (in jargon: institutionele beleggers) met heel veel aandelen in eigendom, zoals de pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen.

Jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank gehuurd / Ingeleend en uitgeleend 1992-2009.pdf

De banken hadden die aandelen eerder al voor die grote beleggers in bewaring genomen. Die grote beleggers hebben ongeveer 500 miljoen AEX-aandelen bij de Labouchere-Dexia-groep en de Fortis-groep in bewaring gegeven. Die 500 miljoen aandelen lagen bij de start van de aandelenlease - rond het jaar 1991 - al in de kelder bij de banken in de (girale) kluis.

Legio Lease, Bank Labouchere en Dexia Bank hebben deze ingeleende / gehuurde aandelen gebruikt voor de aandelenleasecontracten.

Ook bij de Fortis-groep (Groeivermogen N.V.) zijn in-geleende / gehuurde aandelen gebruikt. De Fortis-groep bewaarde aandelen voor pensioenfondsen, en had daarnaast een paar hele grote eigen beleggingsfondsen, die hun AEX-aandelen in de kluis hadden liggen bij de Fortis-groep.

De op uw naam gestelde, feitelijk geleverde, feitelijk verworven aandelen zijn dus nooit aangekocht, maar enkel geleend / gehuurd.

Terzijde: Weet u wie trouwens ook heel veel aandelen op de balans had (en heeft) staan? DSB Levensverzekering N.V.. Die levensverzekeringspolissen van DSB heetten vroeger Hollands Welvaren Leven. Weet u hoe het aandelenleaseproduct van DSB heette? Holland Welvaren 2/II. U mag 1 keer raden: DSB gebruikte aangekochte aandelen, of ... leende de aandelen van DSB Leven.


EUMEDION Position_paper_securities_lending .pdf

Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren .pdf

Aandelen ingeleend en uitgeleend / gehuurd, banken Labouchere / Dexia .pdf


Voor die van de pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen in-geleende / gehuurde aandelen is in geen der gevallen een koopsom betaald. Enkel een zeer geringe leen-vergoeding, of de meer bekende term: huurpenningen.

Die institutionele beleggers bleven economisch eigenaar van alle aandelen. Koersverliezen kwamen dus voor rekening van de pensioenfondsen en de grote beleggingsfondsen, niet voor rekening van de consumenten.

 

Toelichting in cijfers: de WinstVerdrieDubbelaar / Triple Effect, door Legio Lease en Bank Labouchere aangeboden vanaf februari 1998:

Hoeveel aandelen call-opties kon Bank Labouchere / Legio Lease kopen met 4.000 gulden in een keer vooruitbetaalde 'rente' ? .pdf

 • papieren lening 30.000 met 12% rente per jaar, looptijd 3 jaar

 • te betalen 'rente' 3.600 per jaar x 3 is 10.800; indien in een keer vooruit betaald met 10% korting = 9.720
 • door bank in een keer ontvangen 'rente' 9.720
 • kosten driejarige calloptie 2.700, te betalen met de van de klant vooruit ontvangen 9.720
 • na aankoop 3 jaars calloptie (9.720 minus 2.700) 7.380 netto winst, zonder gebruik van de lening
 • lening van 30.000 niet gebruikt voor aankoop, en vervolgens op papier opnieuw uitlenen aan volgende aandelenleaseklant
 • eindeloos herhalen van dit trucje, ongeveer 80% van verkochte overeenkomsten Aegon's Bank Labouchere was een WinstVerdrieDubbelaar / Triple Effect
 • Portefeuilles of Tranches: De banken hebben de effectenleasecontracten samengevoegd en gebundeld in portefeuilles of tranches van ongeveer 250 miljoen Gulden onderliggende aandelenwaarde.
 • Inschrijving sluit bij ƒ 250 miljoen.pdf
 • De banken hebben ook samengevoegd en gebundeld, de verplichtingen, om aan de klanten de winst uit te keren in geld bij stijgende aandelen-koersen. De verplichtingen om die winst te betalen aan de klanten over een pakket aandelen met een aanvangswaarde van die ongeveer 250 miljoen, hebben de banken VERZEKERD met een derivaat optie-overeenkomst. De tegenpartijen van die VERZEKERINGS-overeenkomsten waren enige zeer grote INVESTMENT BANKEN. In jargon heet dat in het heel groot verzekeren 'hedgen'. Voor dat VERZEKEREN betaalden de banken aanzienlijke bedragen aan VERZEKERINGS-premie. Die premie werd betaald, met een klein deel van de aanzienlijke bedragen, die de banken even daarvoor van alle klanten hadden ontvangen als 'rente' op de nimmer gebruikte 'leningen'.
 • U belegde dus met uw eigen geld in aandelen-opties, vanuit het perspectief van de banken genoemd: verzekering tegen risico van koersstijging.
 • Chique mensen, die criminele bankiers en hun bewust handelende hulppersonen.

Leningen niet gebruikt, enkel uw eigen geld. Aandelen niet gekocht, dus niet met verlies verkocht. Restschuld op niet gebruikte lening zijn onbestaanbaar.


Corruptie, netwerkcorruptie en machtsbederf


"Plato has not omitted to notice this distinction, for he has said, “that wars are made to punish not only
oppression or robbery, but also fraud and deception.”


Afbeelding bovenaan deze pagina: Voorgevel van 'het huis' van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag, met daarvoor, in het midden van de rij der beelden, Hugo de Groot of Grotius, rechtsgeleerde en schrijver, met op de achtergrond, aan het plafond van de centrale hal, zichtbaar in grote letters in het Latijn, enige van vele van Grotius' wijze woorden:

'Waar rechterlijke beslissingen tekort schieten begint geweld'

of betekent het meer iets als

'Waar de reikwijdte van het recht ophoudt, eigenrichting gerechtvaardigd is.'

De tijd zal het leren?


Deelnemers:

http://www.hoffadvocaten.nl/jacob-cornegoor/

http://www.wendelgelst.nl/

https://www.yur.nl/mensen/mr-p-c-m-patrique-ouwens/

https://www.gtlaw.com/en/professionals/j/jong-wietse-de

https://www.compliance-instituut.nl/docent/mr-b-knuppe/ben-knuppe/


En onze gezellige Jos S. uit Raalte was CEO van (Bank) Labouchere

https://twitter.com/managementscope/status/317191473705664512


En al die hele chique poppetjes van de overheid, advocatuur, accountancy en andere kringen van 'notabelen' met wel de maniertjes maar niet het fatsoen die bij deze 'operatie' betrokken zijn geweest, voor u geldt nog iets.

'Maar we wisten het echt niet'. (Duitse vertaling op aanvraag)

Dat gaat u niet redden. U kunt de amorfe massa niet tegenwerpen dat u het allemaal niet wist (want niet gelezen of gezien, want niet goed gekeken), omdat u - naast dat u niet wordt geloofd - een ernstig verwijt treft dat u het niet wist, bij voorbeeld wegens negeren van de omstandigheid van geen aankoopbewijzen met wel sporen van huren aandelen en derivaten opties in de jaarrekeningen.

Roepen dat u de inhoud van de hier besproken documenten niet kende,  niet heeft gelezen of niet heeft begrepen, dat zal u dus niet helpen.

Uw soort van crimineel gespuis, wat is eigenlijk hun plek? Schavot, cachot, of slechts de schandpaal?


Hebzucht, gemakzucht en usurperen

Van de Vikingen, naar de oude Grieken naar het Romeinse rijk, naar feodalisme tot Koning en adel. Waar in die perioden voor iedereen helder en duidelijk was dat de horigen / onderklassen / de onnozelen / on-machtigen werden uitgezogen / beroofd van welvaart (genot en geluk) door parasitair gespuis zelf te belazerd om echt te werken.

Thans berooft iedereen iedereen (maar (nog) steeds en vooral van de zwakkeren), doch een bepaalde (VVD)clique met net iets meer touwtjes om aan te trekken, die berooft vanuit- en met behulp van het financieel systeem werkelijk alles en iedereen van aanzienlijke bedragen / welvaart, met als resultaat een buit van tientallen zo niet een paar honderden miljarden. De onzichtbare (maar VVD -) liberale hand daarin blijft voor het gewone volk en parlementen zo goed als onzichtbaar.

En realiseer u, dat de financiele sector geen nieuwe goederen produceert, zoals huizen, voeding, kleding, auto's, vliegtuigen, machines of andere maatschappelijk nuttige zaken.

Het enige wat de financiele sector kan en doet, is geld dat in uw zak zit, met legale en illegale criminele trucjes uit uw zak kloppen, om dat geld - tientallen miljarden Euro's - vervolgens via de balansen van die banken in hun eigen zak te steken als bonussen en dividenden.

Doel en methode van die financiele sector is, om met zo weinig mogelijk tegenprestatie, mede door gebruik of - beter - Misbruik te maken van onze eigen hardnekkige Hebzucht, u zoveel mogelijk geld / welvaart uit de zak te kloppen. En waar het eerlijk en legaal niet meer lukt nog meer uit uw zak te kloppen, vervolgens crimineel list en bedrog wordt ingezet, op grote schaal.

En onze samenleving heeft inmiddels een mate van netwerkcorruptie en machtsbederf bereikt, waardoor ook delen van politiek, ambtenarij en rechterlijke macht zijn gecorrumpeerd en geperverteerd. Een invasief gezwel, met uitzaaiingen in legale maatschappelijke structuren en instituties. Vele beschavingen voor ons zijn om een zelfde soort van redenen ten onder gegaan.


De Amsterdamse Zuidas

Die 'zuidas' in Amsterdam, daarvan kun je zeggen dat die geheel is gebouwd met van het onmachtige volk geroofde miljarden. En hoe is dat zo door de jaren heen gedaan, zult u denken?


De enorme en repeterende criminaliteit binnen en vanuit de financiele sector, gefaciliteerd door een pseudo-elite:


Voldoende Brood en spelen, en ondertussen het onnozele volk beroven van tientallen miljarden:


 • Effectenlease; ongeveer 8.000.000.000 gulden gejat door bedrog / oplichting: Huren in plaats van (met lening) Kopen van aandelen / obligaties + kopen callopties / schrijven putopties, met innen van ongeveer 500 miljoen Euro aan fictieve dus bedrieglijk geconstrueerde restschulden; middels Certificaten (uitgegeven door moedermaatschappij) Valsmunten van honderden miljoenen guldens
 • Beleggingsverzekeringen / woekerpolissen; ongeveer 20.000.000.000 gejat door verduisteren: vooropgezet bij aanvang en daarna per jaar meer van de inleg/pot pakken dan (in redelijkheid) contractueel afgesproken; i.p.v. beloofde beleggingen in aandelen en obligaties, beleggen met (combinaties) van derivaten
 • Subprime hypotheekleningen-obligaties / CDO's/CDS's; 2.200 miljard dollar/euro gejat / verdampt door oplichting en verduisteren: Obligaties (met Gebundelde hypotheek Leningen), Gebundelde Obligaties (met Gebundelde hypotheek Leningen), synthetische Gebundelde Obligaties (met Gebundelde hypotheek Leningen) en middels Credit Default Swaps (CDS) 20 x short-gaan op totale volume van het geheel, dat alles met bedrieglijk valse ('AAA') ratings verkopen aan (onze) onnozele en minder onnozele pensioenfondsen wereldwijd
 • Libor / Euribor fraude 1991-2012; schade meerdere miljard: rentetarieven heimelijk doch wederrechtelijk afstemmen ten nadele van de klanten en wereldmarkt
 • RenteSwaps, misbruik van kennisachterstand bij gewone stervelingen; schade in de miljarden: waarbij banken, door indringend te dreigen met gevaar van flinke rente-STIJGING, het risico van de voorspelde en dus bij de banken reeds lang bekende flinke rente-DALING zo over de schutting kieperen zo in de balansen van onwetende i) ziekenhuizen, woningbouwfondsen en andere maatschappelijke instellingen met een teveel aan eigen vermogen (!), doch ii) ook aan onnozele onwetende MKB'ers (nogmaals: door te dreigen met rente-stijging terwijl de bank al weet van rente-daling), met overigens opzettelijke mismatch in tijdsduur tussen Leenovereenkomst en RenteSwapcontract (terwijl voorheen gewoon harde maximum rente werd afgesproken)
 • Crypto's: Valsmuntende 'Algoritmes', vooralsnog enkel in de Beta-versie, waar onzichtbaar voor de markt door onzichtbare boeven / investmentbanks extra muntjes / coins / geld (lees: gebakken lucht Effecten, immers zelfs niet een rente of dividend-vordering zoals Obligatie of Aandeel) elektronisch worden bijgedrukt en dus ge-vals-munt, en vervolgens verkocht door koersen omhoog te manipuleren en misbruik te maken van de hebzucht van de kopers die bang zijn de stijgende markt te missen - en hoog kopen, om daarna de markt (gemanipuleerd) te zien crashen (Tulpenmanie 2.0, 3.0..... 45.0?). Als het hier kan worden bedacht, heeft Goldman Sachs c.s. het jaren geleden al bedacht
 • En natuurlijk de klassieker, de mega - enorme roof van het volk middels Fractional Reserve Banking / Lending: 10,5 a 14 miljard Euro 'rentemarge' per jaar dat in Nederland als Bonussen en Dividenden in de zakken van enkelen en niet in de zakken van de schatkist verdwijnt (terwijl de niet terugbetaalde leningen wel uit de (ECB)-schatkist zijn betaald door deze schulden over te nemen); totaal ongeveer 700 miljard EURO aan hypotheek en andere leningen (97% van die 700 miljard is niet in-geleend, bestaat niet echt en is elektronisch ge-vals-munt) met een rentemarge van 1,5 a 2 procent = totaal 10,5 a 14 miljard Euro, terwijl de totale kosten van die paar grote banken totaal ongeveer 750 miljoen bedraagt.
 • Voor gevorderden: Hoe banken op zeer grote schaal valsmunterij uithalen:  Modern_Money_Mechanics.pdf

Notabelen en de 'elite'

En het wordt allemaal gefaciliteerd door de notabelen - 'elite': de directies, advocaten, accountants, ambtenaren, zelfstandige bestuursorganen, en een paar behoorlijk rotte appels / mensen die zichzelf magistraat / rechter / raadsheer noemen.

Maatschappelijke classificatie: N E T W E R K C O R R U P T I E

Volksmond: crimineel tuig met de witte boord en de witte bef.'The best way to control the opposition is to lead it ourselves'

Inzoomen op Stichtingen Leaseverlies, Stichting Eegalease, Stichting Juniorlease, Stichting Gedupeerden Spaarconstructie (GeSp), Stichting Platform Aandelen Lease (PAL), hun besturen en hun advocaten (van het eerste uur).

Wie zijn dat, wat is hun achtergrond, en wie waren bekend met de ware toestand der feiten?

Waarom dat a-typisch procederen door in rechtszaken stellen verkeerde en onvolledig feitencomplexen, met vervolgens geen of veel te weinig schadevergoeding bedingen en meewerken Duisenbergregeling met WCAM-hack/hoax, met verzoekschrift vol met crimineel arglistige leugens van Dexia B. en Jacob C..

Inzoomen op Leaseproces B.V., immers zelfde laken een pak. Frontstore?

Jatten van rechtsvorderingen en vorderingsrechten, is dat een rechtsdelict? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden behoeft u een goed functionerende gewetensfunctie, bij afwezigheid waarvan u een goede kans maakt binnen de advocatuur.


Hoe verrot en corrupt is Nederland (inmiddels geworden)?

Gestegen plebs, proleten en (zeer) hoog-intelligente psychopaten uit alle rangen en standen, u woont onze maatschappij uit tot op het bot en tot eigen genot en gewin. De weerzin en de weerstand daartegen wordt met de dag groter.


Neutraal herstelkader effectenlease

Twee redenen om de correctie wegens eigen schuld ex art. 6:101 Burgerlijk Wetboek achterwege te laten, met als resultaat vergoeden van 100% van netto geleden schade van burger en schatkist

 1. Door tussenpersoon doorgeven / insturen aanvraag zonder vergunning = doorgeven van een effectenorder zonder vergunning = bank had klant moeten weigeren, dus door bank toch accepteren klant alsdan onrechtmatig


Hof Den Haag 7 augustus 2018:

 8.3 (...) Deze ruime duiding van het begrip order en van het begrip doorgeven van een order vindt bevestiging in  de considerans bij de aan de Wte (1995) ten grondslag liggende Richtlijn 93/22/EEG, waarin is opgemerkt dat het ontvangen en doorgeven van orders ook behelst het met elkander in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen dezen een transactie tot stand kan komen. Het namens en voor rekening van een cliënt door de tussenpersoon insturen van een aanvraagformulier als het onderhavige  is zonder twijfel aan te merken als het doorgeven van een order. Met het insturen van het aanvraagformulier voor [appellante] verrichte PMA Consultancy niet slechts een handeling waarmee zij werkzaam was bij de totstandkoming van een effectentransactie als waarop de vergunningplicht van art. 7 lid 1 juncto art. 1 sub b, 1 Wte ziet, deze handeling was bovendien bij uitstek op de totstandkoming van een effectentransactie gericht.

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1864


2. Mondeling telefonisch / schriftelijk op de persoon gerichte aanprijzing en/of koopadvies van Legio Lease, Labouchere, Dexia of tussenpersoon

'Er was in 2000 een duidelijke groei merkbaar in behoefte aan mondeling advies over beleggingsproducten. Er werden in 2000 door de EXTERNE klantenservice van Legio (Vero Sales B.V.) in totaal ruim 180.000 telefoontjes en 64.000 brieven beantwoord. Het adviessysteem van de business unit is in 2000 verder geperfectioneerd, ZODAT KLANTEN EEN OP HUN FINANCIELE POSITIE AFGESTEMD ADVIES KUNNEN KRIJGEN'. pdf

 

Gewenst, alsook gepast en geboden: Herstelkader effectenlease

Een neutraal 'Herstelkader Effectenlease' op grond van schenden professionele zorgplichten, en door bank niet-weigeren klant, in geval van door onbevoegde tussenpersoon en/of door onbevoegd extern callcenter van de bank / aanbieder overeenkomst: a) gegeven (schriftelijk en/of (telefonisch) mondeling) gegeven aanprijzing en/of advies af te sluiten, en b) ingestuurd inschrijfformulier (met effectenorder): zo veel als - met het oog op te toestand van de balansen van die banken - mogelijk, door de betrokken banken, aan alle afnemers vergoeden van 100% van de schade.

Rechtspraak.nl - Arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016: 100% schadevergoeding


AFM-rapporten:

Volledig AFM rapport van 9 november 2006 hier:

AFM rapport Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland november 2006. pdf

Concept AFM rapport van 28 september 2006 hier:

AFM concept rapport Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank september 2006. pdfAan het foute volk, werkzaam aan de verkeerde kant van de geschiedenis:

Normatief kader. Hoe heurt het eigenlijk?

Prof. Britta Bohler (Freiburg, 1960) in haar boekje 'De Goede advocaat':

"Anders geformuleerd: is de advocaat behalve belangenbehartiger van de client ook 'hoeder van het recht'?

Hiermee wordt in de eerste plaats bedoeld dat de advocaat ter bescherming van recht en rechtvaardigheid in uitzonderlijke gevallen wel degelijk het algemeen belang of het belang van een derde moet laten prevaleren boven het belang van zijn client. (...)

Het tweede aspect betreft de vraag of de advocaat zijn client niet alleen juridisch maar ook in moreel opzicht dient te 'leiden'.

En ten derde houdt 'hoeder van het recht' in dat de advocaat een morele verplichting heeft rechtsstatelijke beginselen te beschermen, vooral als deze door wetgever of de handelswijze van de staat in gevaar komen.".

Helder, toch?


Hoog-intelligente psychopaten witte boorden/witte bef misdadigers

Het probleem nader geanalyseerd aan de kant van de oorzaken/daders van deze mega-roof:

Er lopen binnen de advocatuur en andere professionele maatschappelijke structuren nogal wat van deze types rond, bij wie het er vanaf druipt:

https://www.harpercollins.com/9780061147890/snakes-in-suits/

State-Corporate Crime

State-Corporate Crime: Wrongdoing at the Intersection of Business and Government:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/29-01-2007/uitspraak-dexia/

https://www.amazon.com/State-Corporate-Crime-Wrongdoing-Intersection-Government/dp/0813538890

Hier vindt u de jaarverslagen met de jaarrekeningen.

Kijk gerust eens rond.


 

 
web counter
web counter