Gehuurde feitelijk verworven girale aandelen met zo'n 235 tranches van hedge-bulk-aandelenopties met een nominale waarde van zo'n 250 miljoen Gulden, met een Investment Bank als tegenpartij. De optiepremies en de huur voor de girale aandelen door de bank aan de aandelen-verhuurder betaald, met i) een op een geschreven/verkochte putoptie ontvangen optiepremie, desnoods aangevuld met ii) een deel van de van zo'n 650.000 gezinnen bij vooruitbetaling ontvangen 'rente' en 'aflossing'. Omdat de girale aandelen zijn gehuurd en niet gekocht is geen koopsom betaald. Omdat de aandelen niet zijn aangekocht, zijn ze later niet met verlies verkocht. Omdat geen koopsom is betaald is de papieren girale lening niet gebruikt. Omdat de papieren girale lening niet is gebruikt, is de gepretendeerde restschuld op die lening vals en fictief, en resultaat van bedrog. Grootschalige Wederrechtelijke Girale Valsmunterij wegens afwezigheid van een wet als bedoeld in art. 106 Grondwet: 'De wet regelt het geldstelsel'. Een serie uitzonderlijk ernstige en kwaadaardige misdrijven tegen een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking, inclusief corrupte, criminele collusie. Rechtsherstel !


De extreme systemische fraude bij de certificaten-lease, door zeer arglistig wederrechtelijk misbruik - girale valsmunterij - van het Publieke geldstelsel.


Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. gaf vanaf 1999 beleggings-certificaten uit, samen met een prospectus.pdf.

De Fortis-groep verkocht deze certificaat-producten aan particulieren / consumenten via dochteronderneming Groeivermogen N.V.

Fortis'Groeivermogen N.V. verstrekte op papier rentedragende leningen aan de consumenten, welke leningen werden gestort op een bankrekening van de certificaat-uitgevende instelling Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Volgens het prospectus zou Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., om aan de beleggingsverplichtingen jegens de kopers van de certificaten te kunnen voldoen, voor eigen rekening en risico AEX-certificaten / Indexopties en vastrentende waarden kopen, die dan op de vennootschappelijke balans van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. zouden moeten verschijnen.

Blijkens de vennootschappelijke jaarrekeningen 1999-2006.pdf zijn de vastrentende waarden nooit aangekocht.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. verkocht enkel een putoptie op vastrentende waarden en ontving daarvoor een optiepremie van de koper van die putoptie. Met die ontvangen optiepremie op de verkochte putoptie, kocht Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. vervolgens (via dochter Groeivermogen N.V.) een AEX-certificaat / Indexoptie die speculeert op de wijzigingen van een (samengestelde) aandelen-index.

De op het certificaat gestorte geldlening werd in het geheel niet gebruikt voor aankoop van de bij het prospectus beloofde beleggingen, en werd door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. opnieuw rentedragende uitgeleend aan Groeivermogen N.V., die het op haar beurt opnieuw rentedragend uitleende aan de volgende consument.

De certificaten werden door bemiddeling van tussenpersoon Groeivermogen N.V. (onderdeel van de Fortis-groep) verkocht aan consumenten. 

Groeivermogen N.V. leende grote sommen geld van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., welk geleende geld Groeivermogen N.V. vervolgens gebruikte om op papier uit te lenen aan consumenten.

De consumenten storten deze rentedragende lening vervolgens op het certificaat, uitgegeven door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. Het geld was door storting op het certificaat terug bij Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., en rondgegaan.

Een zeer arglistige illegale, wederrechtelijke girale geldpers.

Wittenboorden-criminele-organisaties en door hebzucht gedreven criminalisering.


Fortis Bank Nederland (Holding) NV: Prospectussen AEX certificaten: met een geldstorting (de lening van Groeivermogen N.V.) beleggen in certificaten, die op hun beurt beleggen in indexopties en vastrentende waarden/obligaties; balansvervalsingen.pdf

Certificaten-lease: extreme systemische fraude of Girale Valsmunterij.

De illegale (girale) geldpers van de Fortis-groep

Fortis-groep was enig aandeelhouder van de groep waartoe Fortis Bank Nederland N.V. en Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. behoorden. Fortis-groep was ook enig aandeelhouder van de groep waartoe dochter Groeivermogen N.V. behoorde.

Concernverband onderneming Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. leende (1ste uitleen) grote sommen geld uit aan dochterbedrijf Groeivermogen N.V.. Beiden hadden een bankvergunning, dus deden aan illegale 'girale' geldschepping middels Fractional Reserve Lending.

Groeivermogen N.V. leende dat van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. geleende geld vervolgens uit aan consumenten. Namens die consumenten stortte Groeivermogen N.V. dat geld op het certificaat, uitgegeven door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Merk op, dat het geld dat Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. uitleende aan dochter Groeivermogen N.V., door storting op dat certificaat uitgegeven door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., terugkwam bij Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Het geld is in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. opnieuw worden gebruikt.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. zou nu conform de bepalingen van het prospectus, behorende bij het certificaat, indexopties en obligaties moeten kopen met de 'storting' van geld op het certificaat, maar doet dat niet.

Hier wordt het pas goed (wittenboorden) crimineel.

Het geld wordt opnieuw (2de uitleen) door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. voor 97% - 3% wordt toegevoegd aan het 'eigen vermogen op de balans'  - uitgeleend aan dochter Groeivermogen N.V., die het op haar beurt opnieuw uitleent aan de volgende consumenten, met opnieuw storting op het certificaat, uitgegeven door moeder Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Het geld is voor een tweede maal in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. opnieuw worden gebruikt.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. leent het ontvangen geld opnieuw (3de uitleen) voor 97% uit - 3% wordt toegevoegd aan het 'eigen vermogen op de balans' - aan Groeivermogen N.V. Groeivermogen N.V. leent het geld opnieuw uit aan de volgende consumenten, en stort het geld namens die consumenten opnieuw op een door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. uitgegeven certificaat.

Het geld is voor een derde maal in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. opnieuw worden gebruikt.

Enzovoort.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. koopt geen obligaties, en koopt / sluit af enkel een Indexoptie die speculeert op stijging van (een deel van) de Index (AEX), waarvan de optiepremie werd betaald met een even daarvoor ontvangen optiepremie voor de even daarvoor door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. geschreven/verkocht putoptie op obligaties waarvoor de koper een optiepremie betaalde aan Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Een zelf-bedruipende en dus kostenneutrale beleggingsconstructie, met geheel ongebruikt laten van de storting op het certificaat, gefinancierd met de 14% "lening".

Beide optieovereenkomsten hebben (nagenoeg) dezelfde tegengestelde karakteristieken, en dezelfde prijs. De over en weer te betalen gelijkluidende optiepremies-geldstromen werd een swap, af te reken met gesloten beurzen.

Verkochte put en gekochte call werden door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. afgesloten met een en dezelfde Investment Bank in hetzelfde contract, zodat Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. en de tegenpartij Investment Bank van die overeenkomst middels een swap van geldstromen met gesloten beurzen konden 'afrekenen'. Kostenneutraal, met volledig ongebruikt laten van het op het certificaat gestorte geldbedrag dat als rentedragende 'lening' ter beschikking was gesteld aan de consumenten.

De 'lening' gestort op het certificaat werd dus in het geheel niet gebruikt, en enkel rondgepompt, meermalen zelfs.

Zo'n 33 rondes, 100% - met steeds aftrek van die 3% storting in het eigen vermogen - tot 0%.

Door steeds toevoegen uit een andere bron van nieuw geld (b.v. de rente die Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. ontving van Groeivermogen N.V., die op haar beurt 'rente' ontving van de consumenten) kan binnen dit mechanisme en met deze communicerende vaten, de girale valsmunterij (geldschepping) eindeloos worden voortgezet en desgewenst worden uitgebouwd tot gigantische proporties.

Hoewel Fortis Bank Nederland N.V. en Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. jaarlijks een gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening met jaarverslag publiceerden, dan toch wordt je wijzer door ook naar de in die geconsolideerde jaarrekening separaat toegevoegde vennootschappelijke balans van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. te kijken, en te beoordelen of daar wel of geen obligaties op staan.

Immers, blijkens het prospectus zou Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. de aankoop van obligaties voor eigen rekening en risico doen, en dan moet het op die vennootschappelijke balans verschijnen.

Staan de obligaties er niet? Obligaties niet aangekocht.

En ze staan er niet in vermeld.

ABN AMRO Bank N.V., u is gefuseerd met de Nederlandse tak van de Fortis-groep, en heeft dus de effectenleasezwendel geërfd, inclusief latente aansprakelijkheden.