Aandelen niet Kopen maar Huren + Aandelenopties
Corruptie  bij Bank Labouchere, Dexia Bank, SpigtHoff, AFM en hof A'dam
 
 
 

Op deze pagina - hieronder - zijn de jaarverslagen met de jaarrekeningen jaren 1992, 1994 - 1995 en 1997 - 2007 van Bank Labouchere en van Dexia Bank Nederland in te zien als pdf.


In plaats van aankoop van aandelen en obligaties, slechts aanschaf/koop van meerjarige callopties (opties zijn een derivaat) tot eventuele latere aankoop van aandelen en obligaties. Die opties werden gecombineerd met Huren / Lenen van die aandelen en obligaties van institutionele beleggers, waaronder onze eigen pensioenfondsen.

Er was sprake van verbruik-lenen / huren van die aandelen en obligaties, met het recht van ontvangst van dividend en coupon (coupon=rente).


Relevante delen uit de jaarverslagen met de jaarrekeningen met de toelichtingen:


In het jaarverslag met jaarrekening 1997 pagina 27, onder het kopje 'Effecten', en even verder onder het kopje 'Niet-genoteerd', is vermeld:  'Aandelen (inclusief OTC-opties)'.

In dat jaarverslag met jaarrekening 1997 pagina 34, onder het kopje 'Derivaten', 'De onderliggende waarde kan een rente- , valuta- of een aandelenproduct zijn, dan wel een combinatie van deze producten. Transacties in derivaten worden afgesloten uit hoofde van dienstverlening aan klanten (...) ter afdekking van eigen posities.'.

In dat jaarverslag met jaarrekening 1997 pagina 35, onder het kopje 'Derivatenoverzicht', ietsje daaronder onder het kopje 'Overige contracten', direct daaronder onder het kopje 'OTC', is vermeld 'Aandelen'.

Dat zijn de aandelenopties die buiten de beurs om (dat heet dan in jargon 'Over The Counter') zijn aangeschaft bij één of meer Investmentbanken.

De betaalde call-optiepremies zijn in alle jaren in de balans verwerkt in de posten 'overlopende activa' (de totaal betaalde optiepremies van nog lopende optie-overeenkomsten) en 'overlopende passiva' (de latente verplichtingen jegens de afnemers van de effectenleaseovereenkomsten; dat deel van de opbrengsten van de aandelenopties, dat moet worden uitbetaald aan de consumenten).

De door Bank Labouchere en door Dexia Bank aan de Investmentbanken betaalde optiepremies zijn in de jaarrekeningen in de balans en in de winst en verlies rekening afgeschreven (in jargon heet dat dan: 'geactiveerd' en 'geamortiseerd') over de minimale (gemiddelde) looptijd van de effectenleaseovereenkomsten.

In de winst- en verliesrekening zijn die door Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank aan Investmentbanken betaalde optiepremies steeds verhuld weergegeven, namelijk onder de post 'andere beheerkosten' (1997 p.38-39 pdf) of de post 'overige lasten' (1998 p. 38 pdf, 1999 p. 55 pdf, 2000 p. 59 pdf, 2001 p. 81 pdf, 2002, p. 52, 2003, p. 47 pdf, 2004 p. 44 pdf, 2005 p. 41 pdf, 2006 p. 43 pdf, 2007 p. 43 pdf).


Jaarrekening 2001 p. 71 van de pdf:

"(...) en niet onmiddellijk opeisbare vorderingen uit hoofde van nog niet afgewikkelde effectentransacties."


Jaarrekening 2001 p. 73 van de pdf:

"De post 'hedgeportefeuille aandelen inzake effectenleaseproducten' is op termijn verkocht aan de leasecliënten.

De post 'hedgeportefeuille opties inzake effectenleaseproducten' dient deels ter indekking van toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen aan cliënten."


Jaarrekening 2002 p. 38 van de pdf:

"De post 'hedgeportefeuille aandelen inzake effectenleaseproducten' wordt gebruikt om het marktrisico in te dekken van de verplichting om in de toekomst aandelen te leveren."


Jaarrekening 2002 p. 46 van de pdf:

"De ingeleende en uitgeleende waardepapieren per 31 december 2002 hebben betrekking op de niet geconsolideerde deelneming (RBC) Dexia (Investor) Securities Services (Netherlands) N.V.".


Jaarrekening 2003 p. 37 van de pdf:

"The securities borrowed and lent as at December 31, 2002 relate to the non consolidated participation Dexia Securities Services N.V.".


  Jaarrekeningen Dexia Bank 2002 en 2003: Aangkocht is dus toch ingeleend .pdf  


AFM-rapport 9 november 2006, p. 5 en p. 19 van de pdf:

"De AFM acht het aannemelijk, maar heeft dit niet feitelijk vastgesteld, dat aan de leveringen een aankoop is voorafgegaan."

AFM-rapport van 9 november 2006, lees pagina's 5 en 19 .pdf


AFM-rapport 9 november 2006, p. 18:

"Dit betekent dat de AFM in geen enkel geval het traject van de aankoop van de effecten voor een individuele cliënt volledig heeft kunnen construeren.".


AFM-rapport 9 november 2006, p. 4 van de pdf:

"Wel is het mogelijk te beoordelen of en hoe verzamelorders zijn samengesteld en of zij hebben geleid tot een bijboeking van aandelen op de depotrekeningen die Dexia ten behoeve van de betreffende effectenleaseproducten bij RBC Dexia Investor Services Netherlands N.V. (hierna: RBC Dexia(voetnoot)6) aanhoudt.

Voetnoot nr. 6:

Daar waar in dit deskundigenbericht wordt gesproken over RBC Dexia wordt bedoeld RBC Dexia Investor Services Netherlands N.V. en haar rechtsvoorgangsters, tenzij expliciet anders aangegeven.".


 Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren .pdf

 

AFM-rapport 9 november 2006, p. 17 van de pdf:

"Diverse effectenleaseproducten van Dexia kennen zogenaamde tranches, waarbij op verschillende momenten verschillende delen van de portefeuille zijn aangekocht. Gezien de beperkte tijd die de AFM heeft/had om het onderzoek bij Dexia uit te voeren, heeft de AFM zich bij de lijncontrole beperkt tot de beoordeling of de bij de eerste tranche aan te kopen aandelen daadwerkelijk zijn aangekocht en is niet naar de aankoop van vervolgtranches gekeken.".


Conclusie:

Ongeveer 80% van de ongeveer 535.000 verkochte contracten is een Legio Lease WinstVerdrieDubbelaar of een Bank Labouchere Triple Effect.

Van die 80% van 535.000 heeft de Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren (AFM) de feitelijke levering / de feitelijke verwerving en de aanwezigheid van het tweede en derde pakket aandelen niet onderzocht, laat staan de juridische aankoop van het tweede en derde pakket aandelen vastgesteld.

Van het eerste pakket aandelen heeft die AFM enkel de aanwezigheid en feitelijke aflevering / feitelijke verwerving vastgesteld, de juridische aankoop niet.

Reken maar dat Nederland corrupt is. Daarbij is dan mede sprake van wat wel is gaan heten 'netwerkcorruptie', waarbij lieden binnen verschillende legale maatschappelijke structuren en instituties, in bewuste en nauwe samenwerking corrupt crimineel gedrag van anderen (helpen) faciliteren, dat aanzienlijke maatschappelijke schade veroorzaakt bij vele, merendeels zwakkere partijen, die niet of in onvoldoende mate in staat zijn zich zelfstandig te weren tegen inbreuken of aanvallen door die lieden. Morele paupers zijn het!


Tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie (NJ)

Het befaamde Nederlandse tijdschrift 'Nederlandse Jurisprudentie' voor belangrijke rechterlijke beslissingen - 'de NJ' zeggen juristen - heeft de 100% schadevergoeding-uitspraak van de Hoge Raad van 2 september 2016 gepubliceerd onder kenmerk NJ 2017, 9, samen met daarin drie van de vijf WCAM-uitspraken van de Hoge Raad van 9 december 2016.

Die uitspraken zijn ook gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Een van de interessantste is hier te vinden:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2825

en heeft als kenmerk NJ 2017, 13.

Die uitspraak NJ 2017, nr. 13, die heeft (hieronder aanklikken, lezen vanaf pdf pagina 6 onderaan t/m p. 16 onderaan) voor de zeer nieuwsgierige lezer een verassing in petto:

Cassatiemiddel 1: tekst en uitleg.

Nederlandse Jurisprudentie 2017, nr. 13.pdf


Jaarverslagen met jaarrekeningen met de toelichtingen Bank Labouchere en Dexia Bank:

Achter het jaartal van het jaarverslag, staan de relevante bladzijdenummers van de pdf.


Labouchere N.V. 1992, pagina 10 rechts onderaan, 11 links bovenaan "Met name de lending van aandelen aan (...) het 'Automatic Lending System' van de bank", p. 19 "Leendepot / Securities lending account" met daaronder toelichting "De onder leendepot opgenomen effecten betreffen door derden tijdelijk ter beschikking gestelde fondsen, welke opnieuw zijn uitgeleend.".pdf


Bank Labouchere N.V. 1994, pagina's 24, 27 ingeleend/uitgeleend, 28 Derivaten, waaronder opties .pdf


Bank Labouchere N.V. 1995, pagina's 26, 32 (midden) ingeleend/uitgeleend, 32 onderaan-33= waarde Aandelenopties.pdf


Bank Labouchere N.V. 1997, pagina's 27 (!), 33 en 34-35 (34-35 = waarde Aandelenopties).pdf


Bank Labouchere N.V. 1998, pagina's 23, 27, 33 en 35 (35 = waarde Aandelenopties).pdf


Bank Labouchere N.V. 1999, pagina's 41, 44, 50 en 52 (52 = waarde Aandelenopties).pdf


Bank Labouchere N.V. 2000, pagina's 45, 48, 54 en 56 (56 = waarde Aandelenopties).pdf


Dexia Bank Nederland N.V. 2001, pagina's 69, 73, 78 (78 = waarde Aandelenopties) en 79.pdf


Dexia Bank Nederland N.V. 2002, pagina's 33, 38, 44 (44 = waarde Aandelenopties) en 45.pdf


Dexia Bank Nederland N.V. 2003, pagina's 21, 27, 35-36 (= waarde Aandelenopties) en 37.pdf


Dexia Bank Nederland N.V. 2004, pagina's 19, 25, 32-33 (= waarde Aandelenopties) en 34 .pdf


Dexia Bank Nederland N.V. 2005, pagina's 19, 25, 32 (= waarde Aandelenopties) en 33.pdf


Dexia Bank Nederland N.V. 2006, pagina's 21, 27, 34 (= waarde Aandelenopties) en 35.pdf


Dexia Bank Nederland N.V. 2007, pagina's 21, 27, 34 (= waarde Aandelenopties) en 35.pdf


Documenten:

AFM-rapport Aankoop verworven aandelen niet vastgesteld - Vraag IN-lenen verworven aandelen niet beantwoord.pdf

Extract jaarrekeningen (Bank) Labouchere NV en Dexia Bank; verworven aandelen ingeleend (en uitgeleend) 1992 - 2009.pdf

Dexia Bank jaarrekening 2001 HEDGE effectenlease: 20% ingeleende aandelen, 80% derivatenopties.pdf

Bank Labouchere, extract jaarverslag 1992: reeds in 1992 een 'Automatic lending system', aandelen automatisch in-lenen en uit-lenen.pdf

 
web counter
web counter